Title Title

Statut Fundacji

Statut Fundacji
 • 10 maja 2022
 • KORD

Statut Fundacji

S T A T U T
FUNDACJI „KONGRES OBYWATELSKICH RUCHÓW DEMOKRATYCZNYCH“
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1


1. Fundacja, zwana w dalszej treści niniejszego statutu „Fundacją” , prowadzi działalność pod nazwą: „Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych“.
2. Fundacja ustanowiona została przez Roberta Hojdę, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tadeusza Mirona Hamerę w Grójcu, Kancelaria Notarialna w Grójcu, w dniu 11 października 2019 roku.
3. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, kluby oraz przystępować do innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji.


§2


1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem jej nazwy na języki obce.


§3


Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister nauki i szkolnictwa wyższego.


Rozdział II
Cele, środki i zasady działania Fundacji

§4


Celami działania Fundacji są:

 1. zapewnienie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego,
 2. działalność społeczna, kulturalna, informacyjna, naukowa i oświatowa na rzecz rozwoju demokracji w Polsce;
 3. działania na rzecz ochrony praw człowieka;
 4. działania w celu zbliżenia społeczeństw Europy Środkowej i Wschodniej oraz pozostałych, skupionych w ramach Unii Europejskiej;
 5. praca nad udziałem Polski w umacnianiu europejskiej jedności, stanowiącej istotny warunek polskiej wolności i niepodległości.

§5


Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. wspieranie instytucji:
  a) prowadzących działania na rzecz ochrony i propagowania wartości zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
  b) działających na rzecz porozumienia i integracji ruchów obywatelskich w Polsce
  c) wspierających działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;
  d) udzielających bezpośredniej pomocy przedstawicielom lokalnych środowisk demokratycznych, represjonowanych za działalność na rzecz praw człowieka i demokracji;
  e) działających na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet, praw osób z niepełnosprawnościami, osób nieheteronormatywnych i transpłciowych, mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i kulturowych;
  f) prowadzących działania na rzecz dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
  g) mających na celu kształtowanie kultury dialogu społecznego, w tym w mediach elektronicznych i społecznych, w duchu poszanowania każdego zdania odmiennego i  szacunku do innych uczestników debaty, niezależnie od ich przekonań czy światopoglądu;
 2. organizowanie imprez publicznych, kulturalnych, pikiet, demonstracji, koncertów i innych imprez, prezentujących i promujących wartości demokratyczne i europejskie;
 3. promowanie ochrony środowiska naturalnego w Polsce i w Europie oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jego stan;
 4. dbałość o zachowanie wartości historycznych, wspieranie działań i instytucji propagujących polski i europejski patriotyzm.


Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§6

 

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, prawa majątkowe, w tym nieruchomości i ruchomości, a także inne mienie i prawa nabyte przez Fundację.
 2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  a) dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów;
  b) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
  c) odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych;
  d) opłat i składek, uiszczonych przez uczestników programów, organizowanych przez Fundację.
 3. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 4. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych).
 5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
 • 47.61.Z - sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.62.Z - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.63.Z - sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 58.1 - wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
 • 59.1 - działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.2 - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 • 63.12.Z - działalność portali internetowych;
 • 73.11.Z - działalność agencji reklamowych;
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację;
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych.
 • 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach .


Rozdział IV
Organy fundacj
i
§7

 

 1. Organami Fundacji są:
  a) Zarząd Fundacji;
  b) Rada Fundacji;
  c) Fundator.
 2. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji i kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Zarząd składa się z jednej, dwóch lub trzech osób, w tym Prezesa Zarządu.
 4. Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Fundator. Członek Zarządu może również zostać odwołany przez Radę Fundacji. Uchwała Rady Fundacji o odwołaniu członka Zarządu powinna być podjęta bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Fundatora.
 5. Nie może zostać członkiem Zarządu członek Rady Fundacji.
 6. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu wykonuje obowiązki Prezesa Zarządu. Powołując członków Zarządu wieloosobowego Fundator określa, który z członków Zarządu wykonywać będzie obowiązki Prezesa Zarządu i, ewentualnie, Wiceprezesa Zarządu. Powołanie Prezesa, Wiceprezesa i członka Zarządu następuje na czas nieoznaczony.
 7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
  a) odwołania przez Fundatora lub Radę Fundacji;
  b) doręczenia pisemnej rezygnacji na adres Fundacji.
 8. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
 9. W przypadku Zarządu dwuosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, przy czym w przypadku oświadczeń woli skutkujących rozporządzeniem majątkiem Fundacji powyżej kwoty 5000 PLN wymagane jest oświadczenie woli Prezesa Zarządu i drugiego członka zarządu łącznie. W przypadku Zarządu trzyosobowego do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie przy czym w przypadku oświadczeń woli skutkujących rozporządzeniem majątkiem Fundacji powyżej kwoty 5000 PLN wymagane jest oświadczenie woli Prezesa Zarządu i drugiego członka zarządu łącznie lub dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie.
 10. W umowach pomiędzy Fundacją a Fundatorem Fundację reprezentuje Zarząd a jeżeli Fundator jest również członkiem Zarządu wówczas Fundację reprezentuje dwóch członków Rady Fundacji.
 11. W umowach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje dwóch członków Rady Fundacji.
 12. Posiedzenia Zarządu zwołuje każdy z członków Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną lub listem poleconym, doręczonym co najmniej trzy dni przed planowanym spotkaniem. o posiedzeniu Zarządu powinni zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu oraz Fundator, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.
 13.  Sprawy wymagające uchwały Zarządu mogą być podejmowane:
  a. w drodze pisemnego głosowania lub
  b. na posiedzeniu, w tym także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 14. Uchwała Zarządu podjęta jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 15. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów - rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.


§8

 

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym Fundacji, o kompetencjach określonych niniejszym Statutem.
 2. Rada Fundacji składa się z czterech do dziewięciu członków. Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, powołuje Fundator, spośród osób wskazanych przez Radę Fundacji. Uchwała Rady Fundacji wskazująca Fundatorowi osoby, spośród których powinien dokonać wyboru w celu powołania ich na członków Rady Fundacji powinna być podjęta bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.
 3. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony. Członków pierwszej Rady Fundacji Fundator powołuje według własnego uznania.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
  a) odwołania przez Fundatora lub Radę Fundacji. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Fundatora.
  b) doręczenia pisemnej lub dokumentowej lub elektronicznej rezygnacji na adres Fundacji.
 5. Członek Rady Fundacji może być odwołany przez Fundatora lub Radę Fundacji w każdym czasie. Uchwała Rady Fundacji o odwołaniu członka Rady Fundacji powinna być podjęta bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.
 6. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący lub dwóch członków Rady Fundacji, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Fundatora, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną lub listem poleconym, doręczonym na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady Fundacji oraz Fundator, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
 7.  Wszelkie sprawy wymagające uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane na posiedzeniu, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub pisemnie (w trybie obiegowym).
 8. Uchwała Rady Fundacji jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o jej posiedzeniu oraz planowanym porządku obrad.
 9. Rada Fundacji, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, na posiedzeniu (w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) przy obecności co najmniej połowy członków Rady lub pisemnie w trybie obiegowym. Przy podejmowaniu uchwał, w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
 10. W kwestii zmiany Statutu, a także w kwestii wyrażenia zgody na połączenie Fundacji z inną Fundacją, Rada Fundacji na wniosek Fundatora podejmuje uchwałę, większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
 11. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  a) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
  b) nadzór i kontrola pracy Zarządu Fundacji;
  c) badanie wszelkich dokumentów i danych, dotyczących działalności Fundacji oraz żądanie wyjaśnień od członków Zarządu;
  d) składanie Fundatorowi sprawozdań z działalności Rady Fundacji;
  e) odwoływanie członków Zarządu;
  f) odwoływanie członków Rady Fundacji i Rady Programowej;
  g) podejmowanie uchwał w kwestii zmiany Statutu.
  h) Wskazywanie Fundatorowi osób, spośród których powinien dokonać wyboru w celu powołania ich na członków Rady Fundacji.
  i) Występowanie z wnioskiem o powołanie Rady Programowej.


§8a

 1. Do kompetencji Fundatora należy:
  a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu ;
  b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji oraz Rady Programowej;
  c) wnioskowanie do Rady Fundacji o dokonanie zmian w Statucie;
  d) wnioskowanie do Rady Fundacji o wyrażenie zgody na podjęcie decyzji w sprawach połączenia Fundacji z inną fundacją;
  e) przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji z ich działalności;
  f) składanie Przewodniczącemu Rady wniosków o zwołanie posiedzenia Rady oraz uczestniczenie w posiedzeniach Rady, przy czym, że jeżeli Fundator nie jest członkiem Rady Fundacji, to uczestniczy w jej posiedzeniach bez prawa głosu.
  g) składanie Prezesowi Zarządu wniosków o zwołanie posiedzenia Zarządu oraz uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu przy czym, że jeżeli Fundator nie jest członkiem Zarządu Fundacji, to uczestniczy w jego posiedzeniach bez prawa głosu;
  h) wyrażanie pisemnej zgody na nabycie lub zbycie przez Fundację nieruchomości oraz innych praw majątkowych o wartości powyżej 20.000 zł;
  i) wyrażanie pisemnej zgody na obciążenie majątku Fundacji ograniczonymi prawami rzeczowymi lub zaciągnięcie kredytu o wartości wyższej niż 10.000 zł;
  j) wyrażanie pisemnej zgody na złożenie przez Zarząd oświadczeń o przyjęciu spadku wprost, przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzuceniu spadku przez Fundację;
  k) wyrażanie pisemnej zgody na nabycie przez Fundację udziałów w spółkach lub utworzenie spółki z udziałem Fundacji;
  l) przedkładanie Zarządowi i Radzie Fundacji propozycji, wniosków i uwag we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.
 2. W przypadku różnicy zdań pomiędzy Radą a Fundatorem decyduje głos Fundatora.


§9

 1. Fundator samodzielnie lub na wniosek Rady Fundacji może powołać Radę Programową, która nie wchodzi w skład władz Fundacji. Rada Programowa składa się z trzech do pięciu członków i pełni jedynie funkcje opiniodawcze i doradcze.
 2. Członkowie Rady Programowej powoływani są przez Fundatora bezterminowo.
 3. Rada Programowa może wybrać ze swojego grona Przewodniczącego, który organizuje pracę Rady Programowej.
 4. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Fundator lub Przewodniczący Rady Programowej.
 5. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Programowej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej.
 6. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
  a) udzielanie wskazówek, porad i sugestii Zarządowi i Fundatorowi w sprawach przedłożonych Radzie;
  b) przedstawianie Zarządowi lub Fundatorowi opinii, inicjatyw, propozycji, we wszystkich sprawach dotyczących działalności Fundacji;
  c) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Fundacji.
 7. Członek Rady Programowej może być odwołany w każdym czasie.
 8. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek:
  a) odwołania przez Fundatora
  b) odwołania przez Radę Fundacji;
  c) uchwała Rady Fundacji o odwołaniu członka Rady Programowej powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów przez wszystkich członków Rady Fundacji;
  d) złożenia pisemnej rezygnacji na adres Fundacji.


Rozdział V
Zmiana Statutu

§10

 

 1. Zmiana Statutu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej na wniosek Fundatora lub uchwały Rady Fundacji, w przypadku określonym w §13 Statutu.
 2.  Zmiana Statutu nie może dotyczyć celów dla których powstałą Fundacja.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§11

 

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji, wyznaczeniu likwidatora Fundacji oraz przekazaniu majątku Fundacji po jej zlikwidowaniu podejmuje Fundator.
 2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na rzecz organizacji o celach działania tożsamych z celami Fundacji lub do nich zbliżonych.


§12

 

 1. W razie śmierci Fundatora Rada Fundacji uzyskuje dodatkowe kompetencje, przewidziane w ust. 2 i 3 poniżej. Jeżeli w chwili śmierci Fundatora albo w każdym innym czasie po śmierci Fundatora obsadzony będzie niepełny skład Rady Fundacji (w stosunku do minimalnej liczby przewidzianej w niniejszym statucie), członkowie lub członek Rady Fundacji powinni dokooptować do składu Rady Fundacji brakującą liczbę osób, w drodze decyzji podjętej jednogłośnie przez dwóch członków Rady albo w drodze decyzji podjętej jednoosobowo przez pozostałego jedynego członka Rady. Decyzja o dokooptowaniu powinna być sporządzona w formie pisemnej. W przypadku braku uzupełnienia liczby członków Rady Fundacji do minimalnej liczby określonej Statutem w drodze dokooptowania, brakujących członków Rady Fundacji wyznaczy najstarszy wiekiem spadkobierca Fundatora.
 2. Po śmierci Fundatora Rada Fundacji powołuje i odwołuje swych członków uchwałą podjętą jednogłośnie. W głosowaniu nie uczestniczy członek Rady Fundacji, którego dotyczy uchwała.
 3. W razie śmierci Fundatora, Radzie Fundacji będą przysługiwać dodatkowo kompetencje, określone w § 9 niniejszego statutu