Title Title

Manifest KORD

Manifest KORD
  • 9 maja 2022
  • FAD

Manifest KORD

 
MANIFEST PROGRAMOWY KONGRESU OBYWATELSKICH RUCHÓW DEMOKRATYCZNYCH

1

Zważywszy, że Polska przeżywa kryzys, spowodowany zamachem na fundamenty konstytucyjnego ładu, postanawiamy za konieczny punkt programu dla Polski uznać budowę demokratycznego państwa prawa.

2

Zważywszy, że słabnie pozycja Rzeczypospolitej w Europie i na świecie, a tym samym nasz kraj staje w obliczu poważnego zagrożenia bezpieczeństwa, postanawiamy za konieczny punkt programu dla Polski uznać przygotowanie scenariusza powrotu naszej Ojczyzny do roli ważnego podmiotu polityki międzynarodowej.

3

Zważywszy, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej był od odzyskania suwerennego bytu państwa w 1989 podstawą strategii rozwoju i bezpieczeństwa społecznego, postanawiamy, że plan przyspieszenia integracji Rzeczypospolitej z krajami Unii Europejskiej stanie się koniecznym punktem programu dla Polski.

4

Zważywszy, że ważnym źródłem kryzysu demokratycznego porządku w naszym kraju jest zawłaszczenie przez aparaty partii politycznych wszelkiej władzy, postanawiamy za konieczny punkt programu dla Polski przyjąć stworzenie ładu, opartego na jasnych regułach gry w dziedzinie polityki, będącej realizacją zasady podmiotowości i sprawczości obywateli .

5

Zważywszy, że w gestii państwa pozostaje znaczna część gospodarki narodowej, państwo zaś partie polityczne traktują jak swoją własność, postanawiamy, że znaczącym elementem programu dla Polski będzie gruntowna reforma spółek skarbu państwa tak, aby działały sprawnie, zarządzane merytorycznie i obejmowały jedynie niezbędny zakres rynku. Przywrócenie w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego.

6

Zważywszy, że Polska wciąż nie jest państwem respektującym prawa kobiet, w tym prawa do decydowania o macierzyństwie oraz do równego traktowania w każdej dziedzinie życia społecznego, postanawiamy za niezbędny punkt programu dla Polski uznać konieczność wdrażania praw kobiet zarówno do obowiązującego prawa, jak i praktyki życia publicznego.

7

Zważywszy, że Polska nadal nie jest krajem realizującym ochronę wszelkich mniejszości w stopniu wystarczającym, postanawiamy, że program dla Polski będzie zawierać projekt prawnej i instytucjonalnej ochrony wszelkich mniejszości czy to etnicznych, czy wyznaniowych, czy seksualnych oraz osób z niepełnosprawnościami.

8

Zważywszy, że system partii politycznych okazał się całkowicie oderwany od realnego życia społecznego, co jest jedną z najważniejszych przyczyn wzmocnienia nurtu antydemokratycznego, postanawiamy uznać za niezbędny punkt programu dla Polski wypracowanie systemu demokratyzacji ustroju partii politycznych oraz ich przejrzystości.

9

Zważywszy, że zaniedbania wynikające z wadliwej konstrukcji życia publicznego zaowocowały kryzysem społecznej solidarności, zmniejszeniem obszarów możliwego dialogu i zanikiem empatii, postanawiamy, że ważnym punktem programu dla Polski będzie odbudowanie podstaw, na których mają szansę rozwijać się relacje społeczne zgodne z ideałami humanizmu, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z jakichkolwiek powodów.

10

Zważywszy, że narosło w Polsce wiele nieprawości, wynikających z chęci zyskania przez polityków wsparcia od hierarchów Kościoła katolickiego, postanawiamy pracować nad metodami osiągnięcia faktycznego rozdziału państwa i kościołów oraz związków wyznaniowych, z przejrzystym systemem finansowania instytucji religijnych włącznie.

11

Zważywszy, że Polska należy do najbardziej zaniedbanych pod względem ekologicznym państw Europy i świata, postanawiamy uznać za niezbędny element programu dla Polski podjęcie wysiłku programowego i organizacyjnego dla radykalnej poprawy sytuacji zarówno w dziedzinie racjonalnej, sprzyjającej środowisku, energetyki, jak rozsądnej gospodarki leśnej oraz zachowania naturalnej równowagi w ekosystemie.

12

Zważywszy, że po prawie trzydziestu latach od odzyskania wolności Polskę wciąż dzieli daleki dystans od rozwiniętych krajów, a jednocześnie narastają niepokojące tendencje kulturowe i, w ślad za nimi, polityczne, postanawiamy z kwestii edukacji uczynić jeden z głównych punktów programu dla Polski. Droga do dobrego wychowania i kształcenia wiedzie przez upodmiotowienie nauczycieli, uczniów i rodziców w systemie edukacji. Niezbędna jest nie tylko stała poprawa jakości nauczania, ale wdrażanie systemu edukacji permanentnej oraz troska o wychowawczy aspekt procesu nauczania i samokształcenia.

13

Zważywszy, że kształt współczesnej cywilizacji zależy nade wszystko od rozwoju nauki, nie tylko technologii ale nauk podstawowych oraz nauk społecznych, postanawiamy postawić sprawę strategii rozwoju nauki polskiej jako zasadniczy element programu dla Polski.

14

Zważywszy, że funkcjonowanie społeczeństwa opiera się w ogromnym i powiększającym się stopniu na dostępie do rzetelnej informacji, postanawiamy uznać za jeden z najważniejszych elementów programu dla Polski głęboką reformę funkcjonowania mediów publicznych oraz wzmocnienie niezależności mediów wobec prób politycznej ingerencji ze strony rządzących.

15

Zważywszy, że dziedzina kultury i ekspresji artystycznej staje się coraz częściej zarzewiem konfliktów oraz przedmiotem politycznych manipulacji, nierzadko na pograniczu cenzury, postanawiamy uznać wartość nieskrępowanej wolności twórczej za szczególnie istotną dla kształtowania ładu społecznego i podjąć temat zapewnienia pełnej swobody w zakresie kultury przy zachowaniu i powiększeniu państwowego mecenatu za ważny punkt programu dla Polski.

16

Zważywszy, że jednym z podstawowych problemów, z którymi mierzy się świat współczesny, jest rosnący ruch masowych migracji, Polska zaś nie prowadziła w tej materii spójnej polityki ani dojrzałych studiów nad tym zagadnieniem także w latach niekwestionowanej demokracji, postanawiamy postawić kwestię polityki migracyjnej, racjonalnej, bezpiecznej i humanitarnej zarazem jako kluczowy i niezmiernie pilny punkt programu dla Polski. Musimy stworzyć odpowiednie instytucje na bazie wiedzy, aby zmierzyć się z zagadnieniem, będącym tyleż wyzwaniem, co szansą cywilizacyjną.

17

Zważywszy, że zasada azylu udzielanego potrzebującym ochrony jest jedną z najważniejszych w systemie światowej troski o respektowanie ludzkich praw, że Polska dobrowolnie przyjęła na siebie zobowiązania traktatowe w tej materii, ale i to, że na naszym kraju ciąży szczególny dług, jaki zaciągnęli Polacy masowo korzystający z ochrony w państwach bezpiecznych od końca XVIII do końca XX wieku, postanawiamy, że program rzetelnej ochrony osób zagrożonych prześladowaniami lub wojną, będzie przez Rzeczpospolitą realizowany w największym możliwym zakresie. Jako ważny punkt programu dla Polski stawiamy więc opracowanie systemu bezpiecznego i skutecznego azylu na polskiej ziemi.

18

Zważywszy, że żyjemy w dobie społecznych przekształceń, sprzyjających rozwojowi lęków i frustracji, łatwo ulegających zwyrodnieniu w formę ideologii totalitarnych, kwestionujących godność człowieka i jego prawa, postanawiamy, że za punkt projektu dla Polski szczególnie dziś istotny uznamy kwestię ścigania działań, owocujących wzrostem postaw nienawiści i nietolerancji, pośród których wyróżnić trzeba jako najbardziej w Polsce obecne ideologie neofaszystowskie. Uznajemy także konieczność podjęcia poważnej pracy nad systemem zapobiegania powstawaniu i narastaniu takich zjawisk.

19

Zważywszy, że nowoczesne państwa demokratyczne opierają efektywne wykonywanie zadań na skutecznej i przejrzystej administracji korzystającej w rozwiązywaniu problemów z najlepszej dostępnej wiedzy oraz biorąc pod uwagę skalę partyjnego zawłaszczenia struktur państwa polskiego, postanawiamy oprzeć funkcjonowanie apolitycznej administracji publicznej na zasadach profesjonalizmu i konkurencyjnego naboru najlepszych fachowców do służby cywilnej, na stałym dążeniu do zapewnienia najwyższych standardów w dostarczaniu usług publicznych, na przejrzystym realizowaniu polityk publicznych poddawanych okresowej ocenie i ewaluacji.